1. Democratisering van het onderwijs; kanttekeningen bij de tweede ministeriële nota, in: Socialisme en Democratie, november 1969, pag. 429-440.
 2. Sociaal Onderzoek en Sociaal Beleid; een discussie over de methodiek van beleidsonderzoek, Rotterdam januari 1970 (samen met CJB Boender) (47 blz.).
 3. Functies en dysfuncties van de autonome school, in: Pedagogische Studiën, jrg. 47, 1970, blz. 308-314.
 4. Professies in Beweging, Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1971, 26e jrg., nr. 2, blz. 89-103; kijk in: Karakter; (tijdschrift vormingswerk werkende jeugd), jrg. 17, 1971, nr. 10, blz. 246-260; ook in: Nieuwe vormen van inrichtingswerk als hulpverlening, serie Facetten van Jeugdbescherming deel 4/5, soortgelijke uitgave van het Werkorgaan Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN) en de Stichting Voor het Kind, Amsterdam 1974, pag. 7-18.
 5. Onderwijs en Arbeidsbestel; beknopt verslag van een enquête naar schoolloopbaan, arbeidsmarktgedrag en schoolwaardering onder ruim 1000 meisjes sterven in het einde 1964-1965 een Rotterdamse school voor lhno of mulo verlaten, Rotterdam, Sociologisch Instituut, april 1971 (95 blz.).
 6. Functies en dysfuncties van pressiegroepen voor een constructieve onderwijspolitiek, Universiteit van Amsterdam, Pedagogisch-Didactisch Instituut, afdelingspublicatie AO-9, 1972.
 7. Hoofdstuk "Lerarenverenigingen" in: Docentengids VWO-HAVO-MAVO, 's Hertogenbosch, september 1972.
 8. Kanttekeningen bij de discussienota "Schoolbegeleiding", in: Beleid en Maatschappij, jrg. 2, nr. 10 oktober 1975, pag. 275-283.
 9. Lerarenverenigingen als persgroepen; paper voor de Politicologendagen, 13/14 mei 1976 te Amersfoort, Rotterdam, april 1976 (13 blz.).
 10. Onderwijsbeleid onder druk; een historisch-sociologisch onderzoek naar het opereren van lerarenverenigingen in het Nederlandse onderwijsbestel, Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1976 (447 blz.).
 11. Ledenbestand en Organisatiegraad van Lerarenverenigingen, Rotterdam 1976 (Mededelingen Sociologisch Instituut, nr. 16) (45 blz.).
 12. Democratie binnen Lerarenverenigingen, Rotterdam 1976 (Mededelingen Sociologisch Instituut, nr. 17) (234 blz.).
 13. Relaties tussen Lerarenverenigingen en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rotterdam 1976 (Mededelingen Sociologisch Instituut nr. 18) (122 blz.).
 14. Relaties tussen Lerarenverenigingen en Politieke Partijen, Rotterdam 1976 (Mededelingen Sociologisch Instituut nr. 19) (55 blz.).
 15. De Plaats van de Lerarenverenigingen binnen de Vertikale Onderwijsorganen, Rotterdam 1976 (Mededelingen Sociologisch Instituut nr. 20) (123 blz.).
 16. Enkele Onderwijsproblemen in Zeeland, Zeeuws Tijdschrift, jrg. 26, 1976, nrs. 4 en 5, pg. 109-111.
 17. De verhouding tussen overheid en onderwijsveld, in: P.N. Appelhof (red.), Bijdragen over onderwijsbeleid, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen (Sectie Onderwijskunde), Utrecht 1977, pg. 51-67.; ook in: J. Dronkers (red.), Onderwijs en economie: bijdragen tot de Onderwijsresearchdagen 1978, Den Haag 1978 (Staatsuitgeverij, S.V.O.-reeks, nr. 10; ISBN 90 12 022 89 4), pg. 204-227.
 18. Teachers' Associations in the Dutch Educational System, in: The Netherlands' Journal of Sociology, jrg. 13, nr.2, december 1977, pg. 141-152.
 19. Sociologie van Onderwijsbeleid; enkele opstellen, Mededelingen Sociologisch Instituut E.U.R. nr.24, Rotterdam 1978 (103 blz.).
 20. Professionalisering van onderwijs en onderwijsinnovatie, in: Sociologische Gids, jrg. 25, nr. 4, juli/augustus 1978, pg. 297-314; ook in: J. van Teunenbroek en G. Beekenkamp (red.), Studiebijeenkomst over "Enige sociologische aspecten van vernieuwingsstrategieën in het onderwijs", in de serie: S.I.S.W.O.-studiebijeenkomsten Onderwijssociologie nr.8, Amsterdam, october 1978.
 21. Landelijk en plaatselijk beleid t.o.v. de ongelijke kansen-problematiek, in: J.H. Slavenburg (red.), Het Project Onderwijs en Sociaal Milieu; een bundel opstellen opgedragen aan dr. Jan Grandia bij zijn afscheid als projectleider, Tilburg, 1978, pg. 35-42 (samen met J. Mastik).
 22. De verzorgingsstructuur van het Nederlandse Onderwijs, in: Handboek voor de onderwijspraktijk, aflevering 7 (augustus 1979), Van Loghum Slaterus, Deventer, pg. 5.1.1 - 5.1.18.
 23. De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid in Nederland, in: bundel "Politisering en Professionalisering" ten behoeve van het Vlaams-Nederlands Sociologencongres,10-11 september 1979 te Antwerpen, pg. 131-141; eveneens in: Pedagogisch Tijdschrift, 5e jrg. 1980, nr. 3, pg. 130-151.
 24. Wat is onderwijssociologie? Van Loghum Slaterus, Deventer 1980, 26 blz. ISBNS 90 6001 676 9 (oratie); eveneens (enigszins aangepast) in: Handboek voor de Onderwijspraktijk, Deventer, aflevering 12, september 1981.
 25. Besluitvorming in het onderwijsbestel, in: J.A. van Kemenade (red.), Onderwijs: Bestel en Beleid, Wolters-Noordhoff, Groningen 1981 (blz. 329-501); [co-auteur van "De toekomst van het onderwijs" in dezelfde bundel, deel 6; eigen aandeel betreft de paragrafen:
  - Professionalisering en vermaatschappelijking (blz. 590-596)  
  - De grenzen van centraal onderwijsbeleid (blz. 614-618).]
 26. Het innovatieproces middenschool; enige opmerkingen over de betekenis van de middenschoolexperimenten voor de besluitvorming over de invoering van een middenschool in Nederland, in: Pedagogische Studiën, jrg. 58, nr. 9, september 1981, pg. 379-385.; ook in: Info, jrg. 13, nr. 1/2, 14 october 1981, pg. 7-14.
 27. Onderwijsplanning als middel van onderwijsbeleid; bijdragen tot de Onderwijsresearchdagen 1981, Harlingen 1982 (eindredactie samen met A.M.L. van Wieringen), S.V.O.-reeks nr. 55, I.SBN. 9064 72 0185.
 28. Torsten Husén; portret van een veelzijdig onderwijskundige, in: Pedagogische Studiën, jrg. 59, nr. 3, maart 1982, p. 137-147.
 29. Ontwikkelingen in de organisatie van scholen, Swets en Zeitlinger, Lisse 1982 (alleen de eindredactie, samen met J.H.G.I. Giesbers), ISBN 90 265 0424 1 (Bijdragen tot de Onderwijsresearchdagen 1982).
 30. Onderwijsgevenden onder druk; enkele maatschappelijke ontwikkelingen en hun gevolgen voor de taak en de sociale positie van de leerkracht, in: Algemeen-Nederlands Archief, Studies en Documenten van het Algemeen-Nederlands Congres, 2e jaargang, 1981-1982, nr. 7, Antwerpen, maart 1982 (37 blz.).
 31. Naar een verdere verbreding van onderwijsaanbod?, in: Pedagogische Studiën, jrg. 60, nr. 3, maart 1983, pg. 107-117.
 32. Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool, in: Socialisme en Democratie, jrg. 40, nr. 6, juni 1983, pg. 3-10.
 33. Onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid in Nederland, in: Tijdschrift voor Sociologie, 4e jrg., nrs. 1/2, 1983, pg. 144-160; ook in: L. Huyse en J. Berting (red.), Als in een spiegel? een sociologische kaart van België en Nederland, Leuven 1983, pg. 144-160 (bewerkte versie van publicatie nr. 24).
 34. Het Bestuur van het Openbaar Onderwijs, Malmberg 's Hertogenbosch, 1983, samen met P.W.C. Akkermans e.a.: (ISBN 90 208 78735); eigen bijdrage: De bestuursvorm voor het openbaar onderwijs ter discussie, pg. 7-30.
 35. De reikwijdte van het onderwijsaanbod in het funderend onderwijs, in: B. Creemers e.a. (red.), De kwaliteit van het onderwijs, Wolters-Noordhoff, Groningen 1983, pg. 16-47 (ISBN 90 01 66960 3).
 36. Tegenspraak binnen het sociaal-democratisch denken over onderwijsbeleid, in: Comenius, jrg. 3, nr. 12, december 1983, pg. 547-572.
 37. Onderzoek van onderwijs en onderwijsbeleid, in: J.D.C. Branger, N.L. Dodde en W. Wielemans (red.), Onderwijsbeleid in Nederland, Acco, Leuven, Amersfoort 1984, pg. 183-205, ISBN 90 334 07760 (actualisering en bewerking van publicatie nr. 23).
 38. Evaluatie-onderzoek en onderwijsvernieuwingsbeleid, in: Pedagogische Studiën, jrg. 61, nr. 3, maart 1984, pg. 101-103 (samen met W.J. Wardekker).
 39. Voorbereiding van onderwijsbeleid; aanzetten tot de ontwikkeling van een specialisme, Den Haag, 1985 (SVO-selecta reeks); eindredactie samen met S.J.C. van Eyndhoven (ISBN 90 6472 055 x).
 40. Enkele opmerkingen over waardenoverdracht door de school, in: Pedagogisch Tijdschrift, jrg. 10, nr. 3, maart 1985, 114-121.
 41. De verzorgingsstructuur in het onderwijsbestel, in: E. Pelosi (red.), Onderwijsbegeleiding; feiten en ideeën, Groningen 1985, pg. 147-167.
 42. Onderwijsbeleid als object van sociologisch onderzoek, in: J.L. Peschar en A.A. Wesselingh (red.), Onderwijssociologie, een inleiding, Groningen, 1985, pg. 511-537.
 43. Het onderwijsbeleid van het kabinet-Lubbers 1982-1986, in: Civis Mundi, jrg. 25, nr. 1, januari 1986, pg. 21-31.
 44. Milieuspecifieke selectie; bespreking van: G.W. Meijnen, Van zes tot twaalf: een longitudinaal onderzoek naar de milieu- en schooleffecten van loopbanen in het lager onderwijs, Harlingen, 1984, in: Sociologische Gids, jrg. 33, 1986, nr.1, pg. 25-29.
 45. Onderwijs in cijfers, in: J.A. van Kemenade e.a. (red.), Onderwijs: Bestel en Beleid I, Onderwijs in hoofdlijnen, Groningen 1986, pg. 109-162 (samen met J.M.M. Ritzen).
 46. Contouren van basisvorming; een beschouwing over het rapport "Basisvorming in het onderwijs" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in: Pedagogische Studiën, jrg. 63, september 1986, pg. 354-369.
 47. Basisvorming en maatschappijleer, in: Stichting voor de Leerplanontwikkeling, Over Maatschappijleer, jrg. 4, nr. 1, maart 1987, p. 19-31.
 48. Basisvorming en beroepsvoorbereiding, in: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, jrg. 3, nr.3, april 1987, p. 98-114.
 49. Besluitvorming en machtsverhoudingen in het Nederlandse onderwijsbestel, in: J.A. van Kemenade e.a. (red.), Onderwijs: Bestel en Beleid deel 2b (Onderwijs en samenleving), Groningen 1987, p. 238-427 (grondige herziening van publicatie nr. 25).
 50. Van Doorn en de sociologie-opleiding in Rotterdam, in: J. Berting, J. Breman en P.B. Lehning (red.), Mensen, macht en maatschappij, Amsterdam 1987, p. 10-33.
 51. Beleid inzake taakomvang en taakbelasting van leraren in het voortgezet onderwijs, Tilburg, maart 1988 (33 blz.) (ISBN: 90-6835-081-1).
 52. Onderwijs, scholing en de minima, in: Pedagogische Studiën, jrg. 65, nr. 6, juni 1988, p. 260-270.
 53. Onderwijs en de toekomst van vrouwen, in : H.J. Groenedijk en M. de Wit (red.), De Toekomst van Vrouwen, Rotterdam, 1989, p. 35-63 (Christine de Pisan Reeks nr. 3; ISBN 90-72051-03-3).
 54. Onderwijs onder druk van tegenstrijdige maatschappelijke verwachtingen, in: J. Dronkers e.a., Onderwijsbeleid in Nederland, Stichting Algemeen-Nederlands Congres, Brussel/Amsterdam 1989, p.16-30 (tevens verschenen als RISBO-paper S 01).
 55. Onderwijsstimulering en de minima, in: Pedagogische Studiën, jrg. 66, nr. 4, april 1989, p. 175 (met J. Hartog).
 56. Conclusies en aanbevelingen, in: Jan H. Slavenburg en Ton A. Peters (red.), Het Project Onderwijs en Sociaal Milieu: een eindbalans, Rotterdam 1989, blz. 285-322 (samen met Jan H. Slavenburg, Bert P.M. Creemers en Ton A. Peters) (ISBN 90-5072-016-1).
 57. Het Nederlandse onderwijs op weg naar het jaar 2000, in: S.W. Couwenberg (red.), Op de grens van twee eeuwen, Kok Agora, Kampen, 1989, blz. 212-246 (ISBN 90 242 7655 1).
 58. Het Nederlandse onderwijs in Europees perspectief, in: Studiecentrum Openbaar Onderwijs, Europa '92: uitdaging of bedreiging voor het (openbaar) onderwijs?, Amsterdam  (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) 1989, p. 39-53; SOO-reeks nummer 5, ISBN 90 6607 150 8.
 59. Leraarschap in de jaren '90, in: School, jrg. 18, nr. 1, januari 1990, p. 18-28; tevens verschenen in: J.M.G. Leune e.a., Leraarschap in de jaren '90, Zutphen 1990, blz. 9-25.
 60. Enige opmerkingen over het onderwijsbeleid in de periode  1980 - 1990, in: Jeugd en Samenleving, jrg. 20, nr. 4, april 1990, pp. 241 - 254.
 61. Enige opmerkingen over de basisschool anno 1990 in: J.J. van Kuijk en J.F.M. Claessen (red.), De grensverleggende basisschool, Wolters-Noordhoff Groningen, 1991, blz. 189-202 (ISBN 90 -1 51670X).
 62. Naar een herprofilering van het h.a.v.o. en het v.w.o., Rotterdam, 1991, 21 blz. (RISBO-paper S 35).
 63. Attitude- en persoonlijkheidsvorming op school, in: MESO (tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement), jrg. 12, nr. 63, september 1992, blz. 2-7.
 64. Ontwikkelingen op het terrein van de onderwijsverzorging, Rotterdam december 1992 (RISBO-paper S 39), 27 blz.
 65. Het Verdrag van Maastricht en het Onderwijs in Nederland, Rotterdam december 1992 (RISBO-paper S 40), 37 blz.
 66. Opzet en betekenis van het Project Onderwijs, Scholing en Arbeidsmarkt in de Metaalnijverheid, in: A.F.M. Nieuwenhuis (red.), Scholing: Onderzoek en Beleid; effectief scholingsbeleid voor markt en beroep, Lemma BV, Utrecht 1992, p. 53-66.
 67. Onderwijs tussen economie en cultuur; tekst van een lezing ten behoeve van de manifestatie 'Cultuur, Onderwijs en Werk', georganiseerd door de nationale UNESCO-Commissie op 4 oktober 1993 te Rotterdam in het kader van het Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling 1988-1997, Rotterdam, RISBO, 1993, 22 blz. (ISBN 90-72597-58-3). Ook verschenen in: Nationale UNESCO Commissie, Cultuur, Onderwijs en Werk; werelddag voor culturele ontwikkeling 1993, Den Haag, 1993, p. 19-29 en in engelstalige versie: Netherlands National Commission for UNESCO, Culture, Education and Work; some thoughts from The Netherlands on Cultural Development, The Hague 1994, p. 29-39.
 68. Onderwijssociologie en onderwijsbeleid in Nederland; aantekeningen over een LAT-relatie, Rotterdam, RISBO, 1993, 62 blz. (ISBN 90-72597-60-5).
 69. Boekbespreking van: Anne Bert Dijkstra, De religieuze factor. Onderwijskansen en godsdienst: een vergelijkend onderzoek naar gereformeerd-vrijgemaakte scholen, Nijmegen, 1992. Gepubliceerd in: Sociale Wetenschappen, jrg. 36, 1993, nr. 4, p. 79-82.
 70. 75 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland, in: Onderwijsraad, Ontwikkelingen in het onderwijsbeleid 1919-1994, Den Haag, Onderwijsraad, 1994, p. 9-19 (ISBN 90- 801-92-31-7).
 71. Kenmerken van verantwoord onderwijsbeleid; een inleiding, in: Onderwijsraad, Ontwikkelingen in het onderwijsbeleid 1919-1994, Den Haag, Onderwijsraad, 1994, p. 27-30 (ISBN 90-801-92-31-7).
 72. Onderwijskwaliteit en de autonomie van scholen, in: B.P.M. Creemers (red.), Deregulering en de kwaliteit van het onderwijs, Groningen, RION, 1994, p. 27-59 (reeks Monografieën Onderwijsonderzoek nr. 17; ISBN 90-6690-372-4). (ook in: Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs, Op zoek naar zelfbestuur in het onderwijs: vrijheid en grenzen, Den Haag (VBKO), februari 1996, p.26-49).
 73. Enige stellingen over onderwijsonderzoek in Nederland, in: Vraagstelling; tijdschrift voor de gammawetenschappen, jrg. 1, 1994, nr. 2, p. 136-138.
 74. De actualiteit van de onderwijsvrijheid, in: J. Brouwer e.a., 150 jaar Klokkenberg; christelijk onderwijs in verleden, heden en toekomst, Nijmegen 1994, p. 52-64 (ISBN 90-900-237-44); ook in: School, jrg. 22, nr. 6, september 1994, p. 20-28.
 75. Onderwijssociologie en onderwijsbeleid in Nederland; sporen van onderwijssociologische inzichten in beleidsnota's op het terrein van onderwijs en wetenschappen in de periode 1970-1992, in: Pedagogische Studiën, jrg. 71, nr. 4, 1994, p. 271-284.
 76. Boekbespreking van: H. te Grotenhuis, Bijstandskinderen; opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat, Amsterdam, 1993; verschenen in: Jeugd en Samenleving, jrg. 24, nr. 10, oktober 1994, p. 575-577.
 77. Onderwijs tussen economie en cultuur, in: Pedagogische Studiën, jrg. 71, nr. 5, 1994, p. 366-375 (bewerking van publicatie nr. 67).
 78. Honderd jaar sociaal-democratisch denken over onderwijs; herinneringen en overpeinzingen, in: Socialisme en Democratie, jrg. 51, nr. 11, 1994, p. 498-510.
 79. Onderwijsbeleid op macro-niveau; aanzet tot een verklaring van de effectiviteit ervan, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 1994, nr. 4, p. 162-179.
 80. Het gaat niet slecht, maar het kan beter, in: Jos Ahlers (red.), Onderwijs in 2000, Zeewolde 1995, p. 17-44 (ISBN 90 802576 13).
 81. Maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor taak en positie van schoolleiders, in: Meso, jrg. 15, nr. 81, juni 1995, p. 2-10.
 82. (samen met N.L. Dodde) de eindredactie van: Het Nederlandse schoolsysteem, Groningen, 1995 (300 blz.) (ISBN 90 01 245005).
 83. Pressiegroepen in en buiten het onderwijsbestel, in: N.L. Dodde en J.M.G. Leune (red.), Het Nederlandse schoolsysteem, Groningen 1995, p. 235-255 (actualisering van een deel van publikatie nr. 49).
 84. Aandachtspunten bij het revitaliseren van de lerarenopleiding, in: VELON; tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg. 17, oktober-november 1995 nr. 1, p. 5-10.
 85. Autonomievergroting van scholen: risico's en grenzen, in: Sociaal en Cultureel Planbureau, Zeggenschap in het onderwijs, Rijswijk november 1995, p. 7-14 (bewerking van publ. 72).
 86. Ambivalentie over bijdragen van normen en waarden in het onderwijs, in: De Staatscourant, 14 juni 1996, p. 6 en 7.
 87. Onderwijs in de 21ste eeuw; een reactie op het rapport van de UNESCO-commissie Delors cs "Leren: de schat van binnen", in: Nationale UNESCO Commissie, Onderwijs; De Verborgen Schat: het rapport-Delors en Nederland, Den Haag, juli 1996, p. 9-25; Ook in: KB Koster en T. Notten (red.), De pedagogische queeste; dwarskijken door het onderwijs, Groningen, Wolters-Noordhoff 1997, p. 63-87 (ISBN 90-01-49464-1).
 88. Het belang van pedagogisch-didactische vaardigheden; een reactie, in: VELON, tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg. 17, 1996, nr. 4, blz. 46.
 89. Onderwijs op weg naar de 21e eeuw; trends en tegenstrijdigheden, in: Comenius, jrg. 17, 1997, nr. 1, blz. 13-27.
 90. Onderwijs voor de 21e eeuw: een reactie op het rapport van de commissie-Delors “Leren: de schat van binnen”, in: Nationale Commissie voor UNESCO, Leren: de schat van binnen; het rapport Delors en Nederland, Den Haag, voorjaar 1997, p. 11-28 (vertaling van publ. nr. 87).
 91. (samen met AML van Wieringen) Tussen opleggen en overreden: besturen in een dynamische context, in: Th. Bergen, A. Knoers en P. Sleegers (red.), Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling, Alphen aan den Rijn, Samson HD Tjeenk Willink 1997, p. 17-35 (ISBN 9042201274).
 92. Grondslagen van welzijnsbeleid, Working Paper AWSB 97/05, Utrecht 1997 (6 blz.).
 93. De betekenis van overheidswetgeving en financiering voor basis- en middelbare scholen met een religieus karakter in Nederland, Working Paper AWSB 97/06, Utrecht 1997 19 blz.).
 94. Internationalisering van onderwijs: uitdagingen en grenzen, Working Paper AWSB 97/09, Utrecht 1997 (18 blz.).
 95. Onderwijs als geschenk van en voor de samenleving; Enkele trends en dilemma's, in: MJ de Jong en AC Zijderveld (red.), The Gift of Society, Nijkerk 1997, p. 171-183 (ISBN 90-74670-08-3).
 96. De normatieve taak van de school en culturele verscheidenheid, in: GW Meijnen (red.), Opvoeding, onderwijs en sociale integratie, Groningen, Wolters-Noordhoff 1998, p. 33-46 (ISBN 90-01-58250-8).
 97. De toekomst van het leraarschap, Den Haag (Onderwijsraad, serie werkdocumenten B nr. 980476/359), 1998 (8 blz.).
 98. Kanttekeningen bij het streven naar integraal jeugdbeleid in Rotterdam, in: AJ van Soest (red.), De jeugd in 2011, Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek, 1999, blz. 11-15 (ISBN 90 5677 3623).
 99. Onderwijsbeleid op weg naar 2000, Maastricht, Hogeschool Maastricht, 1999 (14 blz.).
 100. Onderwijs in beweging; enkele opmerkingen over veranderingen in het Nederlandse Onderwijs gedurende het laatste kwart van de twintigste eeuw, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau 1999 (66 blz.) (ISBN 90 5749 125 7).
 101. Onderwijskwaliteit en Onderwijsvrijheid, in: Onderwijsraad, Visie op Onderwijskwaliteit, Den Haag, Onderwijsraad, Serie Werkdocumenten, 1999, p.1-12.
 102. Onderwijsexpansie in Nederland: feiten, determinanten en waardering, in: JC Vrooman (red.), Moderne Sociale Dilemma's, Amsterdam, SISWO/NSV 1999, p. 63-91 (ISBN 90-6706-158-1).
 103. Onderwijsbeleid voor de kennissamenleving; trends, uitdagingen en dilemma's, in: Percy B. Lehning (red.), De beleidsagenda 2000; strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 2000, p. 266-283 (ISBN 9062831869).
 104. Het leraarschap: knelpunten en perspectieven, in: H. Kleijer en G. Vrieze (red.), Onderwijzen als roeping; het beroep van leraar ter discussie, Garant, Leuven-Apeldoorn 2000, p. 213-233 (gepubliceerd in de OOMO-reeks; ISBN 90 5350 933X).
 105. Vrijheid van onderwijs anno 2000, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, jrg. 12, 2000, nr. 2. blz. 74-90.
 106. Beleid vraag om goed meten, goed meten vraagt ​​om beleid, Onderwijsraad, Serie Werkdocumenten, Den Haag, 18 oktober 2000, 11 blz. (OF 2000624/580).
 107. Van centraal naar decentraal; over deregulering en autonomievergroting in het onderwijs, in: BPM Creemers (red.), De context van het onderwijs, Onderwijskundig Lexicon, editie III, Samsom, Alphen aan den Rijn, 2000, p. 25-39 (ISBN 9065010947).
 108. Enkele onderwijsontwikkelingen en het decanaat, in: L. Coïni, C. van Dam en R. Stufkens (red.). Het onderwijs met vijf poten; 25 visies op recente onderwijsontwikkelingen, Utrecht, Nederlandse Vereniging van Schooldecanen (NVS), 2000, p. 63-68 (ISBN 9090145222).
 109. Hoe kan de kwaliteit van het gefinancierde onderwijs worden verbeterd? In: Basisschoolmanagement, jrg. 14, nr. 4 januari 2001, p. 1-9.
 110. Onderwijs in verandering; reflecties op een dynamische sector, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2001, 254 blz. (ISBN 900166413 X).
 111. Kanttekeningen bij vraagsturing in het onderwijs, in: J. Messelink (red.), Vriendenboek Remmelt de Boer, Zwolle, 2001, p. 85-102 (ISBN 9075545266).
 112. (samen met M. van Dyck) Schoolprestatieindicatoren en de rol van de overheid, in: AB Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra en AJ Visscher (red.), Het oog der natie: scholen op rapport; standaarden voor de publicatie van schoolprestaties, Assen, Van Gorcum, 2001, p. 190-208 (ISBN 9023237234).
 113. Onderwijs en maatschappelijke verandering; een terugblik op 200 onderwijs jaar en onderwijsbeleid in Nederland, in: P. Boekholt ea (red.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat, Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2002, p. 11-49 (ISBN 9023238796).
 114. Onderwijs en overheid, in: N. Verloop en J. Lowyck (red.), Onderwijskunde; een kennisbasis voor professionals, Groningen, Houten, Wolters-Noordhoff, 2003, p. 62-112 (ISBN 9001545335).
 115. Lillo en Liefkenshoek; deel 1; de geschiedenis van twee Scheldeforten 1585-1786, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (781 blz.) (ISBN 905746005X).
 116. Lillo en Liefkenshoek; deel 2a; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen AF, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (734 blz.) (ISBN 9057460068).
 117. Lillo en Liefkenshoek; deel 2b; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen GO, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (723 blz.) (ISBN 9057460076).
 118. Lillo en Liefkenshoek; deel 2c; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen PZ, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (749 blz.) (ISBN 9057460084).
 119. Lillo en Liefkenshoek; deel 3a; compilaties en transcripties (1), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (599 blz.) (ISBN 9057460092).
 120. Lillo en Liefkenshoek; deel 3b; compilaties en transcripties (2), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (629 blz.) (ISBN 9057460106).
 121. Lillo en Liefkenshoek; deel 3c; compilaties en transcripties (3), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006 (657 blz.) (ISBN 9057460114).
 122. Verstandig onderwijsbeleid, Antwerpen/Apeldoorn, Garant-Uitgevers nv, 2007 (102 blz.) (ISBN 978-90-441-2110-0).
 123. Grepen uit de geschiedenis van Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jrg. 51, nr. 1 maart 2008, p. 12-28.
 124. Lillo en Liefkenshoek, deel 4; supplement, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2009 (643 blz.) (ISBN 9789057462085).
 125. Fort Sint Martijn op Hoogerwerf, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2011 (654 blz.) (ISBN 978 90 5746 305 1).
 126. Zandvliet in de Tachtigjarige Oorlog (1); de fortificatie van een polderdorp, in: Polderheem, jrg. 47, nr. 1 januari-maart 2012, p. 11-14.
 127. Zandvliet in de Tachtigjarige Oorlog (2); de versterkte vesting ingeklemd, in: Polderheem, jrg. 47, nr. 2 april-juni 2012, p. 11-14.
 128. Inleiding bij het kopie-doopboek van Liefkenshoek betreffende de periode 15 november 1622 tot 25 december 1706, in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 115, Sint-Niklaas, 2012, p. 97-110.
 129. De landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen, Heerhugowaard, 2012 (215 blz.) (ISBN 97890 8548 3472).
 130. Ontstaan, ontwikkeling en betekenis van het fort Kruisschans, in: M. Braem (red.), Poldergrond; bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders, Hoevenen-Stabroek, 2013, p. 59-112 (ISBN 978 90 902 7846 9).
 131. Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747, Broek op Langedijk, 2014 (255 blz.) (ISBN 97890 8548 3878); zie voor diverse bijlagen op deze website:  Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747 .
 132. Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Broek op Langedijk, 2016 (221 blz.) (ISBN 97890 8548 4202); zie voor de bijlagen deze website: Het fort Sint Anna in de polder van Namen .
 133. Het fort Henricus te Steenbergen, Broek op Langedijk, 2017 (293 blz.) (ISBN 97890 8548 2216 (paperback) en 97890 8548 2376 (hardcover); zie voor de webversie: Het fort Henricus te Steenbergen.
 134. Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw, Broek op Langedijk, 2018 (124 blz.) (ISBN 97890 8548 4349). (zie voor de webversie: Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw (2018).
 135. De stadselite van Steenbergen 1590-1795, Hoofddorp, 2020 (356 blz.) (ISBN 97890 8548 4608). (zie voor de webversie:  De stadselite van Steenbergen 1590-1795 webversie.
 136. Willem van Ham en Steenbergen, in: Johanna Jacobs (eindred.), Willem van Ham, zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk, Bergen op Zoom/Putte, 2021, p. 101-114 (ISBN 9789090346885).
 137. Uitwijk in De Heen; geschiedenis van een opmerkelijke boerderij , Hoofddorp, 2021, (124 blz.) (ISBN 9789085 484936). Uitwijk in De Heen; geschiedenis van een opmerkelijke boerderij (webversie)
 138. Grepen uit de geschiedenis van de Boomvaart te Steenbergen, in: Heemkundekring De Steenen Kamer, Jaarboek 2022, Steenbergen, 2022, p. 55-90 (ISSN 1389-447). Grepen uit de geschiedenis van de Boomvaart te Steenbergen (webversie)
 139. Het landgoed Steenhuizen in Steenbergen, Hoofddorp, 2024 (123 blz.) (ISBN9789085485254). Het landgoed Steenhuizen in Steenbergen (webversie)