Inhoudsopgave van deel 1
Voorwoord
Afkortingen in de voetnoten
Overzicht van afbeeldingen

1. Probleemstelling en onderzoeksopzet
1.1 Inleiding
1.2 Probleemstelling
1.3 Onderzoeksopzet
1.4 Opzet van het onderzoeksverslag

2. Een overzicht van belangrijke en opmerkelijke gebeurtenissen
 
3. De inrichting van Lillo en Liefkenshoek
3.1 Inleiding
3.2 Het fort Lillo
3.3 Het fort Liefkenshoek
3.4 Wapens en munitie
3.5 De commiezen van de vivres en de ammunitiën
3.6 Het inundatiewapen
3.7 Natuurgeweld

4. Steunforten
4.1 Inleiding
4.2 De schans Oud-Lillo
4.3 Het fort Kruisschans
4.4 De schans Blauwgaren
4.5 Het fort Frederik Hendrik
4.6 Het fort Hoogerwerf ofwel St. Martijn

5. Bestuurlijke verhoudingen
5.1  Inleiding
5.2  Het bestuurlijke kader van de Republiek
5.3  Het bestuur van het gewest Zeeland
5.4 Het Committimus
5.5 Gedelegeerde rechters; de magistraat te Lillo
5.6 Bestuurlijke verhoudingen met instanties in de omgeving
5.7 Relaties met de ingelanden
5.8 De financiering van de forten

6. Het leven in de forten
6.1 Inleiding
6.2 Burgers
6.3 Schippers
6.4 Gezondheid en gezondheidszorg
6.5 De forten als sociale systemen
6.6 Enkele demografische aspecten

7. De garnizoenen
7.1 Inleiding
7.2 Huisvesting en levensomstandigheden
7.3 De omvang van de garnizoenen
7.4 De commandeurs
7.5 De sergeant-majoors
7.6 De kanonniers
7.7 De honorering van militairen
7.8 Het tuchtrecht
7.9 Welke garnizoenen?
7.10 Garnizoenen in actie

8.  Het wachtschip
8.1 Inleiding
8.2 De Admiraliteit van Zeeland
8.3 De bemanning van het wachtschip

9. De gemeene middelen van consumptie
9.1 Inleiding
9.2 De ontvangers
9.3 De pachters
9.4 De opbrengst
9.5 De rekeningen van de ontvanger

10. De Tol van Zeeland
10.1 Inleiding
10.2 Belaste ladingen
10.3 De ontvangers van de tol te Lillo
10.4 De opbrengst van de tol te Lillo

11. De convooien en licenten
11.1 Inleiding
11.2 Ontvangers van de convooien en licenten te Lillo
11.3 Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
11.4 Controleurs van de Zeeuwse commiezen ter recherche te Lillo
11.5 Hollandse commiezen ter recherche te Lillo
11.6 De roeiers van de commiezen
11.7 Rivaliteit tussen Holland en Zeeland
11.8 De opbrengst van de convooien en licenten te Lillo
11.9 Lillo vergeleken met andere Zeeuwse havenplaatsen

12. Kerkelijk leven
12.1 Inleiding
12.2 De classis Tholen en Bergen op Zoom
12.3 De kerkgebouwen
12.4 De kerkenraden
12.5 De predikanten
12.6 Voorzangers, voorlezers en kosters
12.7 Deelname aan het kerkelijk leven
12.8 De aard van het kerkelijk leven
12.9 Spanningen met rooms-katholieken
12.10 De betekenis van de fortkerken

13. Onderwijs
13.1 Inleiding
13.2 Schooltijden
13.3 Huisvesting
13.4 Schoolbezoek
13.5 De schoolmeesters
13.6 Onderwijs aan rooms-katholieke kinderen in en rondom het fort Lillo
13.7 De schoolmeesterskwestie in Ouden Doel

14. Armenzorg
14.1 Inleiding
14.2 De armenzorg van de fortkerken; algemeen
14.3 De armenzorg in het fort Lillo
14.4 De armenzorg in het fort Liefkenshoek
14.5 De armenzorg in de forten Kruisschans en Frederik Hendrik
14.6 De armenzorg in Oud-Lillo
14.7 De armenzorg van de parochiekerk te Lillo-Kruisweg
14.8 De armenzorg van het leger
14.9  De armenzorg in het dorp Doel

15. De overdracht aan Oostenrijk
15.1 Inleiding
15.2 De roerige periode 1781-1786
15.3 De ontmanteling van de fortkerken
15.4 Fort Bath

16. Epiloog
16.1 Inleiding; hoofdlijnen van de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek
16.2 De militaire kwaliteit van de forten
16.3 De forten als sociale systemen
16.4 De betekenis van de forten

Bijlage 1: Inhoudsopgave van deel 2
Bijlage 2: Inhoudsopgave van deel 3

Geraadpleegde literatuur
Personenindex
Plaatsnamenindex
Over de auteur

Inhoudsopgave van deel 2
Dit deel omvat een repertorium van personen en families die in de periode 1585-1786 in en rondom de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek verbleven. Het valt uiteen in de volgende drie subdelen:

 • Deel 2 a: dit omvat een verantwoording van de opzet van het repertorium en gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen met de letters A t/m F.
 • Deel 2 b: dit omvat gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen met de letters
  G t/m O.
 • Deel 2 c: dit omvat gegevens over personen waarvan de familienamen beginnen met de letters
  P t/m Z.

Inhoudsopgave van deel 3 a
Vooraf

 1. H. Uil, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek 1586-1633
 2. D. Hart, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek 1633-1671

Over de auteurs

Inhoudsopgave van deel 3 b
Vooraf

          Bestuurlijke aangelegenheden

 1. D. Hart, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van  Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek 1672-1687
 2. J. Padmos, Aantekeningen uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en Liefkenshoek 1688-1718
 3. J.M.G. Leune, Aantekeningen uit het rechterlijk archief van Lillo 1749-1786 (met personenindex achterin dit boekdeel)

  Bewoners van de forten
  (vanaf hoofdstuk 4 zijn de compilaties in dit deel vervaardigd door J.M.G. Leune, met uitzondering van hoofdstuk 11)
 4. De ‘capitale schattinge’ in het fort Lillo op 8 april 1665
 5. Het kohier van de huisschattingen betreffende de huizen in Lillo en Liefkenshoek anno 1679
 6. Gebouwen en hun eigenaren binnen het fort Lillo in de periode 1738-1746
 7. Gezinshoofden in het fort Lillo op 20 december 1773
 8. Aantekeningen uit het archief van de Weeskamer van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek 1749-1786

  Schippers en bakenaars
 9. Veerschippers te Lillo en Liefkenshoek
 10. Vrijschippers te Lillo en Liefkenshoek in de periode 1622-1783
 11. J. Padmos, Aantekeningen over de aanstelling, de taakstelling, het werkterrein en de bevoegdheden van de bakenaars werkzaam op de Zeeuwse wateren in de periode 1612-1786

  Chirurgijns en vroedvrouwen
 12. Chirurgijns te Lillo en Liefkenshoek
 13. Vroedvrouwen te Lillo en Liefkenshoek

  Overige beroepsbeoefenaren
 14. Gerechtsbodes te Lillo in de 17de en 18de eeuw
 15. Pachters van de gemeene middelen van consumptie 1673-1784

  Bewoners van Oud-Lillo
 16. Cijnsplichtigen in Oud-Lillo op 11 juli 1755
 17. Gezinshoofden te Oud-Lillo op 11 maart 1774

  Dodenlijsten
 18. Begrafenissen vanuit de fortkerk van Lillo tussen 17-7-1732 en 1-8-1751
 19. Overledenen fort Lillo 1773-1784
 20. Overledenen fort Liefkenshoek 1773-1784

  Varia
 21. Enige aantekeningen uit de Verzameling Ermerins en Wiltschut inzake Lillo-Liefkenshoek
 22. Huisnamen in het fort Lillo 1679-1746
 23. Gebouwen van het gewest Zeeland in Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek in 1768

  Inventarissen van archiefbestanden
 24. Inventaris van het oud-archief van Doel en Kieldrecht
 25. Inventaris van het oud-gemeentearchief van Lillo
 26. Inventaris van het archief van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek
 27. Gegevens over Lillo en Liefkenshoek in archiefbestanden van het Zeeuws Archief
 28. Verzameling Verheye van Citters betreffende Lillo en Liefkenshoek 1648-1731

Personenindex bij hoofdstuk 3

Over de auteurs

Inhoudsopgave van deel 3 c
Vooraf

          Financiële aangelegenheden

 1. J. Padmos, Declaraties bij de Generaliteit
 2. J. Padmos, Convooien en licenten (met personenindex)

  Kerkelijke aangelegenheden
 3. H. Uil en J. Padmos, Acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom betreffende Lillo en Liefkenshoek (met personenindex)
 4. J.M.G. Leune, Leden van de kerkenraad te Liefkenshoek 1680-1712 en 1719-1786
 5. J.M.G. Leune, De diaconie-rekeningen van Liefkenshoek 1681-1786
 6. J.M.G. Leune, De bezetting van de stoelen in de fortkerk van Lillo eind 1751
 7. J.M.G. Leune, Ontvangsten en uitgaven van de fortkerk te Liefkenshoek 1786-1791
 8. J. Padmos, Bezittingen en schulden van de fortkerk te Lillo 1786

  Vestingbouwkundige en militaire zaken
 9. D.A.C.M. Leune-Wijnen, Aanpassingen aan de forten Lillo en Liefkenshoek 1585-1786
 10. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen in Oud-Lillo
 11. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Blauwgaren
 12. J.M.G. Leune, Ontwikkelingen op Hoogerwerf
 13. D.A.C.M. Leune-Wijnen, De artillerie en de ammunitie in Lillo en Liefkenshoek
 14. D. Hart en J. Padmos (m.m.v. H. Uil), Een monsterrol betreffende Liefkenshoek uit 1625
 15. D. Hart, De bevelhebbers van de Zeeuwse onderdelen van het Staatse leger in juli 1676
 16. J.M.G. Leune, Legeronderdelen in Lillo en Liefkenshoek 1715-1786

  Bewoners in de omgeving
 17. J.M.G. Leune, Schepenen van Doel en Kieldrecht 1577-1791
 18. J.M.G. Leune, Schepenen van Lillo en Zuidland 1658-1786
 19. J.M.G. Leune, Armmeesters in het r.k. armbestuur van Lillo-Kruisweg 1712-1786
 20. J.M.G. Leune, Eigenaren van grond in de polders van Lillo c.s. 1670-1671
 21. J.M.G. Leune, Belastingplichtigen in de polder van Lillo 1728
 22. J.M.G. Leune, De Koningsbede te Lillo 1743-1744
 23. J.M.G. Leune, Vergoedingen in verband met de oorlog in 1746 in Lillo-Zuidland
 24. J.M.G. Leune, Landbouwers in een deel van de polder van Lillo 1779
 25. J.M.G. Leune, Landbouwers en hun rundvee in de polder van Lillo 1780
 26. J.M.G. Leune, Personen vermeld in boedelinventarissen Lillo-Zuidland 1659-1768
 27. J.M.G. Leune, Personen en hun beroepen in een boedelinventarisatie te Lillo uit 1712
 28. W. D’hooge, Testamenten van rooms-katholieken te Lillo 1701-1780
 29. J.M.G. Leune, Grondeigenaren in de polder van Doel 1614
 30. J.M.G. Leune, Grondeigenaren in het Peerdeschor ca. 1700

  Addendum
 31. J.M.G. Leune, Een vrijmetselaarsloge te Lillo

Over de auteurs

Inhoudsopgave van deel 4

Voorwoord

Aanvullingen en correcties betreffende deel 1

Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 a

Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 b

Aanvullingen en correcties betreffende deel 2 c

Aanvullingen en correcties betreffende deel 3 b

- Kohier van de belasting op de huizen en gebouwen in het fort Lillo tot onderhoud van de brandspuit en de lantaarns, tijdvak 1767-1771

- Burgerhuizen te Liefkenshoek op 5 december 1766

Aanvullingen en correcties betreffende deel 3 c 

- Een predikantsrel te Lillo in 1712

- Monsterrol van de compagnie van Willem Jan Cabbeliau te Liefkenshoek, 2 juni 1645

- Aantekeningen uit de gerechtsrollen van de schepenbank van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland 1652-1715

- Belastingplichtigen in de polder van Lillo in 1657

- Landbouwers rondom Liefkenshoek 1674-1687

- Bewoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland en hun beesten in 1694

- Landbouwers in de polder van Lillo in 1705

- Graanvoorraden en -eigenaren in de polder van Lillo in juni 1709

- Verpachting van de tienden van de Kathedraal van Antwerpen in de polder van Lillo in 1712

- Uitgaven van het bestuur van de polders van Lillo, Berendrecht, Zandvliet en Stabroek in de periode 16-8-1713 tot 13-8-1714

- Aantal inwoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland

Grepen uit de geschiedenis van Liefkenshoek

Globaal historisch kader