1. docent sociologie aan de school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs te Rotterdam (4 uur per week) (1968-1970).
 2. gastdocent onderwijssociologie aan de Universitaire Instelling Antwerpen te Wilrijk (1974-1976).
 3. docent sociologie aan de Nutsacademie te Rotterdam (2 uur per week) (1977-1981).
 4. lid van het Curatorium van de Wiardi Beckman Stichting (1977-1982).
 5. voorzitter en lid van de Stuurgroep Onderwijssociologie van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) te Amsterdam (1974-1984).
 6. lid van het bestuur van de openbare scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs " 's-Gravenpoort" te Capelle a.d. IJssel (1981-1986).
 7. lid van de redactie van The Netherlands Journal of Sociology (1980).
 8. voorzitter van de redactie van The Netherlands Journal of Sociology (1981-1987).
 9. lid van de Werkgroep Onderwijspolitiek van de Wiardi Beckman Stichting (1978-1980).
 10. lid van de Werkgroep Relatie Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Sociaal-Economische Raad (SER) (1979-1980).
 11. lid van de paperbeoordelingscommissie voor de Onderwijsresearchdagen (1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987).
 12. lid van de Sectie Sociologie van de Academische Raad (1980-1983).
 13. lid van de begeleidingscommissie van een onderzoek naar taakdifferentiatie in scholen voor voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) te Nijmegen (1981-1982).
 14. lid van het Interuniversitair Samenwerkingsorgaan Onderwijskunde van de Academische Raad (1982-1983).
 15. lid van de Programmeringswerkgroep voor de Sociale Wetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen (1982-1983).
 16. lid van de redactie van The Netherlands' Journal on Education (1985).
 17. lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (1985).
 18. lid van de structuur- en de benoemingscommissie voor het ordinariaat "sociologie, in het bijzonder van socialisering" aan de R.U. Groningen (1985-1986).
 19. voorzitter van de Gemengde Werkgroep van het Ministerie van O en W en de SER inzake de Advies- en Overleg-structuur op het terrein van O en W (1983-1984).
 20. voorzitter van de Werkgroep "Kort Middelbaar Beroepsonderwijs" van de SER (1984-1985).
 21. voorzitter van de Werkgroep "Verder na de basisschool" van de SER (1982).
 22. voorzitter van de Werkgroep "Tweede Fase Vervolgonderwijs" van de SER (1982-1983).
 23. voorzitter van de werkgroep "Landbouwonderwijs" van de SER (1985).
 24. voorzitter van de Werkgroep "Basisvorming" van de SER (1987-1989).
 25. lid van de Werkgroep "Demografie" van de SER (1987).
 26. voorzitter van de Werkgroep "Sectorvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs" van de SER (1987).
 27. voorzitter van de Zevende Onderwijssociologische conferentie (over "Onderwijs en Sociale Beheersing") te Lunteren op 12 en 13 november 1987.
 28. wetenschappelijk adviseur van het Project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM) te Rotterdam (1973 - 1988).
 29. lid van de redactie van de reeks Onderwijskundige Studies van de uitgeverij Swets en Zeitlinger te Lisse (1981 - 1988).
 30. wetenschappelijk adviseur van het OTO-project van het Instituut voor Arbeidsmarktvraagstukken (IVA) te Tilburg (onderzoek naar de taak van de leraar in het voortgezet onderwijs) (1985 - 1988).
 31. lid van de werkgroep Hoger Onderwijs van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) (1987-1989).
 32. lid van de werkgroep Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) van de SER (1988-1989).
 33. lid van de Adviescommissie Niet-Gebonden Onderzoek (ANGO) van de stichting voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) (1980-1988).
 34. lid van de commissie "Toekomst van het Onderwijs" van de Algemene Bond van Onderwijs Personeel (ABOP) (1989).
 35. lid van de redactie van Pedagogische Studiën (1982 t/m 1989).
 36. lid van de commissie van voorbereiding van de internationale conferentie "Handicap, school en arbeidsmarkt", georganiseerd op 25-28 oktober 1989 te Rotterdam (1989).
 37. lid van de Responsgroep ten behoeve van het Nationaal Actieprogramma Moderne Vreemde Talen (1989).
 38. voorzitter van de Werkgroep Onderwijsrendement van de SER (1989-1990).
 39. lid van de Projectgroep Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1990-1991).
 40. lid van de jury voor de Wolters-Kluwerprijs (1990).
 41. lid van de jury voor de prijs van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR); prijs voor een veelbelovende jonge onderzoeker) (1984-1992).
 42. lid van de commissie Themaplanning Onderwijsresearchdagen van de Vereniging voor Onderwijsresearch (1985-1992).
 43. lid van de Raad van Advies van de Stichting IVIO voor onderwijs en volksontwikkeling te Lelystad (1986-1992).
 44. lid van de redactie van de SVO-serie "Balans van onderwijsonderzoek” (1987-1992).
 45. lid van het bestuur van de Stichting Sociaal-Culturele Wetenschappen (SSCW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (1990-1992).
 46. lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (1990-1992).
 47. onafhankelijk lid van de Commissie Wet arbeid buitenlandse werknemers van de SER (1991-1992).
 48. lid Platform Vrijhaven Beroepsonderwijs te Rotterdam (1991-1992).
 49. voorzitter van de beoordelingscommissie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) voor onderzoek op het terrein van onderwijsvoorrangsbeleid (1987-1992).
 50. lid van de werkgroep Onderwijsretributies van de SER (1993).
 51. lid van de jury voor de toekenning van de Prof. Leon van Gelderprijs 1994.
 52. lid van de "Denktank" van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigen-bedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) (1992 t/m 1994).
 53. lid van de Commissie Onderwijszaken van de SER (1979-1996).
 54. voorzitter van de Migratiecommissie van de SER (1991-1996).
 55. lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Humanitas Huisvesting Rotterdam (1993-1996).
 56. lid van de Commissie Stroomlijning Gesubsidieerde Arbeid van de SER (1996).
 57. voorzitter van de commissie van voorbereiding van de Twaalfde Onderwijssociologische Conferentie over Onderwijs en Ongelijkheid, gehouden op 19 en 20 november 1997 te Lunteren (1997).
 58. lid van de jury voor de toekenning van de Prof. Leon van Gelderprijs 1997 en 2000.
 59. lid van de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER (1997).
 60. voorzitter van de Werkgroep Onderwijs en Emancipatie van de SER (1997).
 61. lid van de Werkgroep Werk en Informatiemaatschappij van de SER (1997).
 62. lid jury Cfi-prijs “De gele griffel” (voor de ontwerper van de best leesbare en meest begrijpelijke circulaire op het terrein van OC en W) (1998). (Cfi = Centrale Financiën Instellingen, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
 63. voorzitter van de jury Cfi-prijs "De gele griffel" (2000).
 64. voorzitter van de Commissie Investeren in Verkeersveiligheid van de SER (1999).
 65. lid van de Werkgroep Arbeidsdeelname Ouderen van de SER (1999).
 66. voorzitter van de Onderwijsraad (1-7-1992 tot 1-1-2001).
 67. voorzitter van de werkgroep Consumenteneducatie en -voorlichting van de SER (2000).
 68. voorzitter van de begeleidingscommissie geschiedschrijving Inspectie van het Onderwijs 1801-2001 (1997-2001).
 69. adviseur van de Onderwijsraad (1-1-2001 tot 1-7-2001).
 70. lid van de adviescommissie burgerschapscompetenties van het COLO (Vereniging Landelijke Organen Beroepsonderwijs) (2001).
 71. voorzitter van de begeleidingscommissie “Integraal Plan Onderwijsarbeidsmarkt” van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (2001).
 72. vertegenwoordiger van de EUR in het bestuur van het Centrum Educatieve Dienstverlening te Rotterdam (voorheen: Rotterdamse  Schooladviesdienst) (1993-2001).
 73. lid van de Commissie Grotestedenbeleid van de SER (2001-2002).
 74. voorzitter van de Werkgroep Toekomstig Arbeidsmarktbeleid van de SER (2001-2002).
 75. voorzitter van de beoordelingscommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (2002).
 76. lid van de benoemingsadviescommissie voor de leerstoel Scholing en Arbeidsmarktvraagstukken van de Open Universiteit (2002).
 77. bestuurslid van de divisie "Beleid en organisatie in het onderwijs" van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) (de beroepsvereniging van onderzoekers op het terrein van het onderwijs in Nederland) (1993-2003).
 78. voorzitter van de Commissie van Advies voor de Onderwijsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2001-2003).
 79. plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (1990-2004).
 80. lid van de Bestuurskamer van de SER (1996-2004).
 81. voorzitter van de Commissie Arbeidsmarktvraagstukken van de SER (1999-2004).
 82. lid van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER (1996-2004).
 83. voorzitter van de Raad van Toezicht van de CED-Groep (= Centrum voor Educatieve Dienstverlening in het Rijnmondgebied) (2002-2006).
 84. lid van het bestuur van de Stichting Bevordering Deskundigheid Onderwijsbegeleiding (1991-2007). (deze stichting vormde de rechtspersoon ten behoeve van een bijzondere leerstoel op het terrein van de onderwijsbegeleiding, eerst gevestigd aan de RU Groningen en later aan de Universiteit van Amsterdam).
 85. lid van de Commissie van Advies Certificering Centra voor Educatieve Dienstverlening (1997-2007).
 86. lid van het Curatorium van de bijzondere leerstoel Geschiedenis van het Nederlandse Onderwijs, ingesteld door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en gevestigd aan de Universiteit Utrecht (1996-2010).
 87. voorzitter van de Politieonderwijsraad (2003-2011).
 88. lid van de Beoordelingscommissie Subsidieregeling Innovatiearrangement beroepsonderwijs (van Het Platform Beroepsonderwijs) (2003-2011).
 89. lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Anthonie Keldermans Concerten (2001-2013).
 90. lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (2001-2013).
 91. lid van de Raad van Advies van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag (2004-2015).
 92. extern vertrouwenspersoon Hogeschool Rotterdam (2015-2018).