(excl. colleges in universitair verband)

 1. De verhouding tussen overheid en onderwijsveld, in het kader van een postacademiale cursus over onderwijsbeleid op 24 februari 1976 te Utrecht, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen.
 2. De visie achter de Contourennota, voor schoolleiding en docenten van het Montessorylyceum Rotterdam op 26 februari 1976 te Noordwijkerhout.
 3. Onderwijskundige en maatschappelijke achtergronden van de Contourennota, voor schoolleiding en docenten van de scholengemeenschap "Gemini" te Rotterdam/Ridderkerk op 3 maart 1976.
 4. Lerarenverenigingen als pressiegroepen, tijdens het "Politicologenetmaal" op 13 en 14 mei 1976 te Amersfoort, georganiseerd door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek.
 5. Enkele onderwijsproblemen in Zeeland, tijdens de "Zeeuwse Academiedag" van de Erasmus Universiteit op 4 juni 1976 te Middelburg.
 6. Houding van onderwijsgevenden tegenover onderwijsvernieuwing, R.U. Leiden (Sectie Onderwijssociologie) op 7 december 1977.
 7. Maatschappelijke achtergronden en funkties van onderwijsbeleid, Seminarie voor Comparatieve Pedagogiek van de K.U. Leuven op 22 februari 1978.
 8. Sociale ongelijkheid van onderwijskansen, voor studenten van de Pedagogische Academie "Thomas Morus" te Rotterdam op 6 april 1978.
 9. Verzorgingsstructuur en onderwijsbeleid, t.b.v. de wetenschappelijke staf van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem op 7 december 1978.
 10. Onderwijsbeleid onder druk, gastcollege R.U. Groningen op 22 januari 1979.
 11. De politieke strijd over de middenschool, voor leden van de themagroep "De rol van de staat in het onderwijs", georganiseerd door het S.I.S.W.O. te Amsterdam op 15 maart 1979.
 12. Over de rol van de centrale overheid in de besturing van ons onderwijsbestel, voor het Adriaan van den Ende-Genootschap op 3 september 1979 te Den Haag.
 13. De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid, tijdens het Vlaams-Nederlands Sociologencongres op 10 september 1979 te Antwerpen.
 14. Idem, voor studenten onderwijskunde van de K.U. Nijmegen op 17 maart 1981.
 15. Actuele ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsbestel en onderwijsbeleid, in het kader van een gelijknamige P.A.O.-cursus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 4 maart 1981.
 16. De betekenis van de middenschool-experimenten voor de politieke besluitvorming over invoering van een middenschool in Nederland, t.b.v. een interuniversitaire studiedag over de middenschool op 19 maart 1981 te Utrecht.
 17. Medezeggenschap in het onderwijs, voor de Haarlemse Ouderraad op 18 februari 1982.
 18. Maatschappelijke veranderingen en de taak van de leerkracht, tijdens een congres van de Werkgroep Basisonderwijs van het Algemeen-Nederlands Verbond op 13 maart 1982 te Antwerpen.
 19. Een reflectie op de beoogde effecten van het voortgezet basisonderwijs, in het kader van een P.A.O.-cursus over de nota "Verder na de Basisschool" (van januari 1982) op 29 september 1982 te Rotterdam.
 20. De reikwijdte van het onderwijsaanbod in het funderend onderwijs, tijdens een congres van het RION over de kwaliteit van het onderwijs op 28 en 29 maart 1983 te Groningen.
 21. De middenschool, voor leden van de Soroptimists, afdeling Den Haag op 11 april 1983.
 22. Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs, voor staf en studenten van de Vakgroep Onderwijskunde van de V.U. te Amsterdam op 19 april 1983.
 23. Structuur en inhoud van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs, voor bestuur, schoolleiding en docenten van het Chr. Gymnasium te Utrecht op 21 april 1983.
 24. Enkele opmerkingen over waardenoverdracht door de school, tijdens een symposium op 5 october 1984 te Gouda over het thema "Opvoeden tot waarden voor de maatschappij van 2000" n.a.v. het 35-jarig bestaan van het St. Antoniuscollege te Gouda.
 25. Naar verbreding van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs?, voor schoolleiding en docenten van het Peelland-college te Deurne op 29 november 1984.
 26. De aansluiting tussen het voorbereidend wetenschappelijk en het wetenschappelijk onderwijs tijdens een gelijknamig congres van het Nederlands Genootschap van Leraren op 14 februari 1985 te Nijmegen.
 27. De middenschool, voor de afdeling Alkmaar van de Partij van de Arbeid op 15 mei 1985.
 28. Structuur en inhoud van de eerste fase van het voortgezet onderwijs, voor schoollleiding en docenten van het Rivendell-College te Uden op 14 juni 1985.
 29. De "Rotterdamse formule"; over de sociologie-opleiding in Rotterdam, tijdens een symposium over de toekomst van de sociologie n.a.v. het 25-jarig ambtsjubileum van Prof. Dr. J.A.A. van Doorn op 26 september 1985 te Rotterdam.
 30. Structuur en inhoud van de eerste fase van het voortgezet onderwijs, voor leden van de IVO-vereniging op 8 november 1985 te Eindhoven (IVO-MAVO "De Roosten").
 31. Onderwijsveranderingen in Nederland, voor directeuren van bedrijven in het kader van de cursus "De wereld van morgen", georganiseerd door de Stichting De Baak te Noordwijk aan Zee op 15 november 1985 (eveneens op 25 april 1986, 24 october 1986, 10 april 1987, 21 april 1988).
 32. De betekenis van consumenten-educatie, bij het aanbieden van het rapport "Kennis van consumentenzaken" aan de staatssecretarissen Drs. N.J. Ginjaar-Maas en P.H. van Zeil op 29 januari 1986 te Zoetermeer.
 33. De aansluiting tussen het v.w.o. en het w.o. voor schoolleiding en docenten van het R.K. Gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel op 20 maart 1986 n.a.v. het 170-jarig bestaan van "Beekvliet".
 34. Contouren van basisvorming, tijdens een studie-conferentie van de Mennicke-Stichting over basisvorming op 17 april 1986 te Leusden.
 35. De aansluiting tussen de opleiding van en de arbeidsmarkt voor interieur-architecten tijdens een symposium van de Bond van Nederlandse Interieurarchitecten over het gelijknamige thema op 26 april 1986 te Den Haag.
 36. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland, voor de Haarlemse Ouderraad op 26 mei 1986.
 37. Basisvorming in het onderwijs, tijdens een studiedag over het gelijknamige onderwerp, georganiseerd door de Stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid op 9 october 1986 te Den Bosch.
 38. Basisvorming en Beroepsvoorbereiding op 5 februari 1987 tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) te Utrecht.
 39. De wenselijkheid van maatschappijleer in de basisvorming op  19 februari 1987 tijdens een congres over Sociale en Politieke Vorming in het voortgezet onderwijs te Tilburg.
 40. Actuele tendenties in het onderwijsbeleid op 18 maart 1987 voor medewerkers van de Rotterdamse Schooladviesdienst.
 41. Basisvorming in het (voortgezet) onderwijs op 26 maart 1987 voor docenten van het Peelland-College te Deurne.
 42. De rol van pressiegroepen in de totstandkoming en uitvoering van het overheidsbeleid ten behoeve van de A.I.O.-opleiding van de FSW der EUR op 14 april 1987.
 43. Onderwijsbeleid in sociaal-democratisch perspectief op 21 april 1987 te Rotterdam; ("Het Vrije Volk-lezing").
 44. Knelpunten op het terrein van de onderwijsverzorging in Nederland, voor medewerkers van het Katholiek Pedagogisch Centrum te Den Bosch op 26 juni 1987.
 45. Veranderingen in het onderwijs en hun gevolgen voor de toekomst van vrouwen op 16 october 1987 in het kader van een college-cyclus over de toekomst van vrouwen, georganiseerd door de Sectie Vrouwenstudies/Emancipatievraagstukken van de EUR.
 46. Beleid inzake taakomvang en taakbelasting van leraren in het kader van het congres "Leraar tot (w)elke prijs?", georganiseerd door het IVA van de Katholieke Universiteit Brabant op 29 october 1987 te Tilburg.
 47. Scholing en de positie van de minima in het kader van het symposium "Minima zonder marge; de balans drie jaar later", georganiseerd door de Koninklijke Vermande en de Stichting IVIO op 9 november 1987 te Lelystad.
 48. Enkele kenmerken van en tendenties in de beleidsmatige beheersing van het onderwijs in Nederland, tijdens de zevende onderwijssociologische conferentie over "Onderwijs en sociale beheersing", gehouden op 12 en 13 november 1987 te Lunteren.
 49. Taakbelasting van leraren, voor schoolleiding en docenten van de Libanon-Scholengemeenschap V.W.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. te Rotterdam op 26 november 1987.
 50. Onderwijsbeleid in de jaren negentig, voor leden van de fractiegroep welzijn van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid op 29 augustus 1988.
 51. De nieuwe sociologie-opleiding in Rotterdam, voor de Vereniging van Rotterdamse Bedrijfssociologen op 29 september 1988 te Lochem.
 52. Basisvorming in het onderwijs, voor schoolleiding en docenten van de Rijksscholengemeenschap voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. te Bergen op Zoom op 17 november 1988.
 53. Basisvorming in het onderwijs, voor schoolleiding en docenten van het Emmauscollege te Rotterdam op 20 januari 1989.
 54. Ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsbestel en onderwijsbeleid, voor de Wetenschappelijke Kring Schiedam en Vlaardingen op 23 januari 1989.
 55. De kwaliteit van het basisonderwijs, voor het Departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 31 januari 1989 te Breda.
 56. Onderwijs onder druk van tegenstrijdige maatschappelijke verwachtingen, voor het Algemeen Nederlands Congres in het kader van de voordrachtenreeks "Venster op Nederland; onderwijsbeleid in Nederland" op 22 februari 1989 te Antwerpen.
 57. De taak van onderwijsgevenden op weg naar het jaar 2000, voor bestuur, schoolleiding en docenten van het Mill Hillcollege te Goirle, op 15 maart 1989 in het kader van de viering van het dertigjarig bestaan van deze scholengemeenschap voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o.
 58. Het Nederlandse onderwijs in Europees perspectief, tijdens het concres "Europa '92: uitdaging of bedreiging voor het (openbaar) onderwijs"?, georganiseerd door het Studiecentrum Openbaar Onderwijs op 7 april 1989 te Eindhoven.
 59. Onderwijsbeleid in Nederland, voor de Rotary Club Rotterdam-Noord op 9 mei 1989 te Rotterdam.
 60. Op de grens van twee werelden; het Nederlandse onderwijs op weg naar 2000, ter gelegenheid van de opening van de M.T.S. "Prinsenland" te Rotterdam op 27 september 1989.
 61. Leraarschap in de jaren '90, op 8 november 1989 te Zutphen naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het Stedelijk Lyceum aldaar.
 62. Factoren die de effectiviteit van een school bepalen, tijdens de studiedag "Huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs", georganiseerd door de Schooladviesdienst Rotterdam en het bureau MesoConsult op 7 december 1989 te Rotterdam.
 63. Naar een nieuw professioneel elan; onderwijsgevenden op weg naar het jaar 2000, tijdens een symposium op 14 december 1989 te Rotterdam naar aanleiding van de officiële afsluiting van het jaar "Rotterdam Onderwijsstad".
 64. De bedrijvige school, voor de staf van de Afdeling Onderwijsbeleid van de Dienst Onderwijs van de gemeente Rotterdam op 2 februari 1990.
 65. De bedrijvige school, voor het rectorenconvent van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs op 13 februari 1990 te Tilburg.
 66. Het Nederlandse onderwijs op weg naar het jaar 2000, tijdens een symposium over "Nederland in 2000; op de grens van twee eeuwen" op 28 februari 1990 te Rotterdam, georganiseerd door het Studium Generale van de Erasmus Universiteit.
 67. Problemen en positie van het lager beroepsonderwijs, ter gelegenheid van de herinrichting van de Lagere Technische School te Steenbergen op 14 maart 1990.
 68. Actuele en toekomstige ontwikkelingen in onderwijs en samenleving en hun gevolgen voor taak en positie van de leraar, tijdens het symposium "De leraar; de spil van het onderwijs" op 26 maart 1990 in de Jaarbeurs te Utrecht.
 69. Basiseducatie in Nederland, Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Didactiek, 4 april 1990.
 70. Toekomstig leraarschap, voor schoolleiding en leraren van het Haarlemmermeerlyceum te Hoofddorp, op 1 mei 1990.
 71. Onderwijs op weg naar 2000, voor de Ouderraad van het Bernardinuscollege te Heerlen, op 7 mei 1990.
 72. Kenmerken van een effectieve school, voor directies en leraren van openbare basisscholen in Rotterdam, op 13 september 1990 te Rotterdam (eveneens op 24 januari 1991, 12 september 1991, 23 januari 1992 en 5 november 1992).
 73. De basisschool in de jaren negentig, tijdens de conferentie "De grensverleggende basisschool" georganiseerd door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling en de Open Universiteit op 26 september 1990 te Eindhoven.
 74. De overgang van school naar werk, voor deelnemers aan de Nationale Wetenschapsweek 1990 op 12 oktober 1990 te Rotterdam.
 75. Kenmerken van een bedrijvige school, voor bestuur, schoolleiding, docenten en gasten van de openbare scholengemeenschap "De Randijk" op 26 oktober 1990 te Nieuwegein.
 76. Trends in de zorg voor ouderen, tijdens het symposium "Zelfstandigheid en Zorg", georganiseerd door de Stichting Humanitas Rotterdam op 7 december 1990 te Rotterdam.
 77. Ontwikkelingen in het onderwijs, voor deelnemers aan de nascholingscursus "Personeelsmanagement in het voortgezet onderwijs", georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam en Omstreken op 7 februari 1991 te Rotterdam (eveneens op 26 september 1991, 9 januari 1992, 24 september 1992 en 8 oktober 1992, 4 en 15 november 1993).
 78. Effectiviteit van onderwijsbeleid, voor deelnemers aan de post-doctorale opleiding tot onderwijsonderzoeker, georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsevaluatie (ICO) op 21 juni 1991 te Zwolle.
 79. Onderwijs op weg naar het jaar 2000, tijdens de conferentie "Onderwijs in het jaar 2000: een agenda voor de toekomst", georganiseerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO op 27 juni 1991 te Den Haag.
 80. Naar herprofilering van het h.a.v.o. en het v.w.o. tijdens het symposium "Van voortgezet naar hoger onderwijs", georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en de Algemene Hogeschool Amsterdam op 3 oktober 1991 te Amsterdam.
 81. Attitude- en persoonlijkheidsvorming op school, tijdens een symposium over het gelijknamige thema, georganiseerd door de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag (LOBO) op 29 oktober 1991 te Rotterdam.
 82. Onderwijs en maatschappelijke veranderingen, tijdens een conferentie over "Beroepsprofiel, beroepsstandaard en beroepscode voor leraren" georganiseerd door de Sectie Hoger Onderwijs van de ABOP op 24 januari 1992 te Amsterdam.
 83. Basisvorming en onderwijskwaliteit, tijdens een conferentie over basisvorming, georganiseerd door de Projektgroep Basisvorming van de Stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs op 7 mei 1992 te Bunnik.
 84. Idem, ten behoeve van het Rijnlands Lyceum op 12 mei 1992 te Wassenaar.
 85. De opzet en betekenis van het project "Onderwijs, Scholing en de Arbeidsmarkt in de Metaalnijverheid", tijdens het symposium Scholing: Onderzoek en Beleid, georganiseerd door het RISBO en Erasmus Forum op 22 mei 1992 te Rotterdam.
 86. Veranderingen in het onderwijs en hun gevolgen voor taak en positie van de leraar, tijdens het congres "De positie en kwaliteit van onderwijsgevenden", georganiseerd door het Nederlands Studie Centrum op 11 juni 1992 te Maarssen.
 87. Ontwikkelingen op het terrein van de onderwijsverzorging, tijdens het 'Presentatie-congres' van het Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam en het Pedologisch Instituut Rotterdam op 29 oktober 1992 te Rotterdam.
 88. Achtergronden en doelstellingen van basisvorming, voor schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden op 3 november 1992 te Oegstgeest.
 89. Het verdrag van Maastricht en het onderwijs in Nederland, inleiding tijdens het symposium 'Rotterdamse Sociologen over Europese eenwording', georganiseerd door de Vakgroep Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de E.U.R. op 16 november 1992 te Rotterdam.
 90. Organisatie-advisering in het educatieve veld, ten behoeve van de leergang Organisatie-adviseur, georganiseerd door de Kompaktgroep van het Katholiek Pedagogisch Centrum (Adviesgroep voor Opleiding en Organisatie) op 18 februari 1993 te Helvoirt.
 91. Onderwijs tussen economie en cultuur, inleiding tijdens het symposium 'Cultuur, Onderwijs en Werk' georganiseerd door de nationale UNESCO-Commissie op 4 oktober 1993 te Rotterdam.
 92. Onderwijssociologie en onderwijsbeleid in Nederland, inleiding tijdens de 10e Onderwijssociologische Conferentie over 'Onderwijssociologie tussen wetenschap en beleid' op 28 oktober 1993 te Lunteren.
 93. Kwaliteitsbewaking in het onderwijs, inleiding tijdens een symposium ('Onderwijssalon') van de Groep Educatieve Uitgeverijen van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond over 'Kwaliteit in het funderend onderwijs' op 8 november 1993 te Den Haag.
 94. De lerende onderneming, inleiding tijdens de Onderwijsdag 1993 van de BOVAG op 25 november 1993 te Nieuwegein.
 95. Onderwijskwaliteit en de autonomie van scholen, inleiding tijdens het congres Deregulering en de kwaliteit van het onderwijs n.a.v. het 20-jarig bestaan van het RION op 26 november 1993 te Groningen.
 96. Naar een nieuw leraarschap?, inleiding voor schoolleiding en leraren van de Reformatorische Scholengemeenschap voor Lyceum, HAVO en MAVO 'Guido de Brès' op 7 januari 1994 te Rotterdam.
 97. 75 jaar Onderwijs en Onderwijsbeleid in Nederland, lezing bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Onderwijsraad op 25 februari 1994 in Den Haag.
 98. Kenmerken van verantwoord onderwijsbeleid, inleiding tijdens het symposium 'Verant¬woord Onderwijsbeleid' n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Onderwijsraad op 25 februari 1994 te Den Haag.
 99. Onderwijs als speelbal van maatschappelijke ontwikkelingen, lezing voor de Vereniging van Hoogleraren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 7 april 1994 te Rotterdam.
 100. Autonomie van scholen: achtergronden, soorten en risico's, lezing tijdens de Sociologenmarktdag 1994 van de Vakgroep Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Unviersiteit op 18 mei 1994 te Rotterdam.
 101. De actualiteit van de onderwijsvrijheid, lezing tijdens het symposium 'Christelijk onderwijs in verleden, heden en toekomst' naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de christelijke basisschool 'De Klokkenberg' op 19 mei 1994 te Nijmegen.
 102. Honderd jaar sociaal-democratische onderwijspolitiek, tijdens een congres van de Partij van de Arbeid over honderd jaar sociaal-democratie in Nederland (1894-1994) op 26 augustus 1994 te Zwolle.
 103. Beleid inzake bekwaamheidseisen voor leraren, tijdens een gelijknamige conferentie georganiseerd door de Vereniging De Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC) op 4 oktober 1994 te Ede.
 104. Kanttekeningen bij de autonomie van scholen ten behoeve van het Nationaal Onderwijs Centrum Rotterdam op 27 oktober 1994 te Rotterdam.
 105. Naar een verbetering van de aansluiting tussen het v.w.o. en het w.o., tijdens de Schooldecanendag 1995 van de Erasmus Universiteit op 9 februari 1995 te Rotterdam.
 106. Ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs op weg naar het jaar 2000, voor het Departement 's Gravenhage van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel op 15 maart 1995 te Wassenaar.
 107. Maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor taak en positie van schoolleiders, voor de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO) op 16 maart 1995 te Putten.
 108. Functionele decentralisatie in het onderwijs, voor de landelijke Adviesgroep Onderwijs van de Partij van de Arbeid, Den Haag, 22 maart 1995.
 109. Onderwijskwaliteit en de autonomie van scholen, tijdens het lustrumcongres van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) op 26 april 1995 te 's Hertogenbosch.
 110. Het belang van de universitaire lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs, tijdens het symposium "De toekomst van de universitaire lerarenopleiding", georganiseerd door de VSNU op 1 juni 1995 te Ede.
 111. Determinanten van effectief onderwijsbeleid op macro-niveau tijdens de Onderwijsresearchdagen 1995 op 20 juni 1995 te Groningen.
 112. Veranderingen in het onderwijs en hun gevolgen voor de taak van de leraar, voor schoolleiding en leraren van het IJsselcollege te Capelle a/d/ IJssel op 29 juni 1995 aldaar.
 113. De rol van de overheid en de autonomie van de school, tijdens het symposium Zeggenschap in het onderwijs, georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau op 13 september 1995 te Den Haag.
 114. Actuele ontwikkelingen in het onderwijsbeleid voor deelnemers aan de leergang Strategie, beleid en management van het onderwijs van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur op 28 september 1995 te Noordwijkerhout.
 115. Macro-tendenties in het Nederlandse schoolwezen gerelateerd aan veranderingen in de verzorgingsstaat ten behoeve van de AIO-opleiding van de onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur (AWSB) op 29 september 1995 te Utrecht.
 116. Ontwikkelingen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsbestel tijdens een workshop van het Ministerie van Economische Zaken over de voortgang van de Impuls- en Vrijmarktprojecten (betreffende de verbetering van de aansluiting tussen school en werk) op 14 november 1995 te Naarden.
 117. Onderwijs op weg naar 2000 en de taken van de inspectie, voor de Inspectie van het Onderwijs, district III, op 9 januari 1996 te Tilburg.
 118. Verzuiling in het onderwijs en de rol van de Onderwijsraad, gastcollege R.U. Groningen 13 maart 1996 te Groningen.
 119. Naar een herijking van het begrip richting in het onderwijs, tijdens een symposium van de Onderwijsraad over het gelijknamige thema op 20 maart 1996 te Utrecht.
 120. Onderwijs in de 21ste eeuw, tijdens een seminar van de nationale UNESCO Commissie op 28 mei 1996 te Den Haag.
 121. De bevordering van de kwaliteit van het (basis)onderwijs in Nederland voor leden van de fractie van D'66 in de Tweede Kamer op 5 juni 1996 te Den Haag.
 122. De normatieve taak van de school, tijdens een studiedag over Onderwijs, Moraal en Burgerschap georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen op 11 juni 1996 te Nijmegen.
 123. Kernthema's in het "kennisdebat 1996", voor leden van de Adviesgroep Onderwijs van de Partij van de Arbeid op 25 juni 1996 te Den Haag.
 124. Methoden en technieken van evaluatieonderzoek, t.b.v. de Post Hoger Onderwijsopleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige Arbodienst van de Erasmus Universiteit op 23 augustus 1996 te Rotterdam.
 125. Onderwijs en veranderingen in de verzorgingsstaat ten behoeve van de AIO-opleiding van de onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur (AWSB) op 26 september 1996 te Utrecht.
 126. Macro-tendenties in het Nederlandse onderwijsbestel en hun invloed op de vormgeving van onderwijsbestuur en onderwijsbeleid op lokaal niveau, t.b.v. de leergang Lokaal Onderwijsbestuur en Onderwijsbeleid, georganiseerd door de Vakgroepen Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit op 1 oktober 1996 te Utrecht en op 16 januari 1997 te Rotterdam.
 127. Onderwijs in de 21ste eeuw tijdens een studiebijeenkomst van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) op 10 oktober 1996 te Brussel.
 128. Onderwijs en culturele verscheidenheid, tijdens het congres Opvoeding, Onderwijs en Sociale Integratie georganiseerd door het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam op 17 oktober 1996 te Amsterdam.
 129. De verklaring van beleidseffectiviteit, in het kader van de postdoctorale cursus Arbeid en Organisatie t.b.v. herintredende vrouwen met een academische opleiding, georganiseerd door de A en O-desk van de Erasmus Universiteit op 14 november 1996 te Rotterdam.
 130. The meaning of government legislation and funding for primary and secundary schools with a religious character in the Netherlands tijdens een colloquium (georganiseerd door de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Boston) over "The ambiguous embrace of government" op 22 november 1996 te Rotterdam.
 131. Bijzonder onderwijs in een duaal bestel: bedreigingen en kansen, tijdens de 75ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS) op 23 november 1996 te Utrecht.
 132. De Onderwijsraad 1919-1996; een terugblik, tijdens de 26ste plenaire vergadering van de Onderwijsraad op 27 november 1996 te Den Haag.
 133. Trends in het denken over onderwijsongelijkheid, reflecties bij het afscheid van drs. Th. Magito als directeur van het bureau van het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs (FAO) Rotterdam op 6 december 1996 te Rhoon
 134. Is er in het hedendaagse onderwijsland nog plaats of draagvlak voor bijzonder onderwijs?; t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (GOLV) op 11 januari 1997 te Gouda.
 135. Ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsbeleid en onderwijsbestel voor medewerkers van de Inspectie van het Onderwijs op 25 maart 1997 te Amersfoort.
 136. Internationalisering van onderwijs: uitdagingen en grenzen, op 24 september 1997 te Breda t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nassau-Scholengemeenschap aldaar.
 137. Een sociaal-wetenschappelijke reflectie op het streven naar Integraal Jeugdbeleid in Rotterdam, tijdens het congres ‘De Sociaal-Economische Toekomst van de stad Rotterdam’, georganiseerd door de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit op 25 september 1997 te Rotterdam.
 138. Op zoek naar een missie voor het departement van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.b.v. de leden van de Bestuursraad van dit departement op 29 september 1997 te Baarn.
 139. Taak, werkwijze en samenstelling van de nieuwe Onderwijsraad, tijdens de presentatie van deze Raad op 24 oktober 1997 te Den Haag.
 140. De bijdrage van onderwijs aan de transmissie van sociaal kapitaal, tijdens het congres ‘The Gift of Society’, georganiseerd door de Vakgroep Sociologie van de Erasmus Universiteit op 18 november 1997 te Rotterdam.
 141. Onderwijsexpansie in Nederland: feiten, determinanten en waardering, tijdens het symposium Moderne sociale dilemma’s, georganiseerd door de Nederlandse Sociologische Vereniging op 27 november 1997 te Utrecht.
 142. Onder welke condities is het publiceren van prestaties van scholen aanvaardbaar?, tijdens de conferentie Kwaliteit van en Verantwoordelijkheid voor Onderwijs, georganiseerd door de VVD op 6 april 1998 te Den Haag.
 143. Bouwstenen voor de onderwijspolitieke agenda op weg naar 2000, tijdens een studiedag van de Vaste Adviesorganen van de Regering en de Staten-Generaal op 8 april 1998 te Den Haag.
 144. Fundamentele vraagstukken van onderwijsbeleid, t.b.v. de leergang Strategisch handelen in onderwijsbeleid van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur op 13 mei 1998 te Heemskerk.
 145. Maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor het onderwijs op weg naar het jaar 2000, tijdens de Onderwijsresearchdagen 1998, georganiseerd door de Universiteit Twente, 14 mei 1998 te Enschede.
 146. De toekomst van het leraarschap, tijdens het symposium “De prijs van kwaliteit”, georganiseerd door het sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, op 2 juli 1998 te Den Haag.
 147. Trends in de omgeving van onderwijsbegeleidingsdiensten, in het kader van de cursus “Bedrijfsmatig werken voor onderwijsbegeleidingsdiensten” georganiseerd door de Vereniging  van Onderwijsbegeleidingsdiensten WPRO op 5 november 1998 te Rotterdam.
 148. Het onderwijsbeleid onder Paars, voor leden van de divisie Beleid en Organisatie van het Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch op 10 december 1998 te Utrecht.
 149. Onderwijsbeleid op weg naar 2000, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Hogeschool Maastricht op 11 januari 1999.
 150. Onderwijsbeleid voor de kennissamenleving; trends, uitdagingen en dilemma’s, tijdens het congres ‘De beleidsagenda 2000’, georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit op 4 juni 1999 te Rotterdam.
 151. Trends in de Nederlandse onderwijssociologie in de periode 1964-1999, tijdens de conferentie "Onderwijs en Maatschappij: reflecties op het verdelingsvraagstuk", georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen op 28 oktober 1999 te Nijmegen.
 152. Vrijheid van onderwijs op weg naar 2000, tijdens de opening van de nieuwbouw van het Calvijn College op 11 november 1999 te Goes.
 153. Onderwijskwaliteit en Onderwijsvrijheid, tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad op 11 december 1999 te Utrecht.
 154. Vrijheid van onderwijs anno 2000; enige sociologische reflecties, tijdens het congres Vrijheid van onderwijs, georganiseerd door de Vrije Universiteit op 3 februari 2000 te Amsterdam.
 155. Naar een verhoging van de kwaliteit van het funderend onderwijs, tijdens de derde Friese Onderwijsdag op 29 maart 2000 te Leeuwarden.
 156. Naar een bevordering van de arbeidsdeelname van allochtonen in Nederland, tijdens de conferentie "Between booming business and social exclusion", georganiseerd door het Expertise Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs (ECHO) op 17 april 2000 te Rotterdam.
 157. Voorwaarden voor succesvolle onderwijsvernieuwing, tijdens het congres "De inspirerende school", georganiseerd door het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO) op 20 april 2000 te Utrecht.
 158. Het leraarschap in het funderend onderwijs in 2010, studiedag georganiseerd door de secties primair en hoger onderwijs van de Algemene Onderwijsbond op 27 september 2000 te Utrecht.
 159. Hoe kan de kwaliteit van het funderend onderwijs verbeterd worden?, tijdens het congres "De schoolleider centraal" georganiseerd door de redactie van het tijdschrift Basisschoolmanagement en uitgeverij Samson b.v. op 6 oktober 2000 te Bussum.
 160. Beleid vraagt om goed meten, goed meten vraagt om beleid, tijdens de negende Groninger Onderwijsdag, gehouden te Groningen op 18 oktober 2000 over het thema "Meer meten, beter onderwijs?".
 161. Toespraak ter gelegenheid van het vertrek als voorzitter van de Onderwijsraad op 15 maart 2001 te Den Haag.
 162. De bekostiging van het hoger onderwijs in de toekomst, lezing voor de vereniging van voorzitters van Nederlandse universiteiten op 21 april 2001 te Vaalsbroek.
 163. Onderwijs en maatschappelijke verandering; een terugblik op 200 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland, lezing tijdens het congres Tweehonderd Jaar Onderwijs en de Zorg van de Staat, gehouden op 17 oktober 2001 te Utrecht.
 164. De rol van de overheid in de aansturing van het onderwijs, lezing ten behoeve van de Academie van de Inspectie van het Onderwijs op 3 december 2001 te Utrecht.
 165. Achtergronden en risico’s van vraagsturing in het onderwijs, lezing tijdens het congres “De toekomst van het onderwijs; nieuwe opgaven voor de school en de gevolgen daarvan voor de inrichting van het onderwijs”, georganiseerd door de Vereniging ter bevordering van het sociologisch onderzoek, de theorievorming en het onderwijs naar de relatie tussen onderwijs en maatschappelijke omgeving( OOMO) en het SISWO op 6 december 2001 te Lunteren.
 166. Onderwijs tussen overheid en markt, lezing voor de Adelbert Vereniging Midden-Brabant op 25 april 2002 te Tilburg.
 167. Toespraak bij de installatie van de Politieonderwijsraad op 10 januari 2003 te Den Haag.
 168. De opzet van het onderzoek naar de forten Lillo en Liefkenshoek en hun functioneren als sociale systemen, inleiding tijdens het symposium “De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek” op 29 september 2006 te Rotterdam.
 169. Grepen uit de geschiedenis van het fort Liefkenshoek, ter gelegenheid van de opening van het bezoekerscentrum van dit fort op 23 september 2007 in Liefkenshoek.
 170. Idem op 15 december 2007 te Beveren ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren.
 171. Kanttekeningen bij het onderwijs in Nederland, voor leden van de Rotaryclub Zierikzee op 21 december 2007 te Zierikzee.
 172. Grepen uit de geschiedenis van de forten Lillo en Liefkenshoek, voor de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging op 19 januari 2008 te Kapelle.
 173. Ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland in de periode 1970-2008, voor de Vakgroep Onderwijs van Capgemini op 30 januari 2008 te Utrecht; idem, op 22 januari 2009 te Utrecht.
 174. Verdieping van de Westerschelde; achtergronden van de huidige commotie in Vlaanderen, voor de Rotaryclub Kralingen op 16 september 2009 te Rotterdam.
 175. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek; geschiedenis en betekenis, voor Het Markiezenhof Historisch Centrum, De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, de Heemkundekring Halchterth en de Bibliotheek Het Markiezaat op 26 januari 2010 te Bergen op Zoom (“Hofzaallezing”).
 176. Beknopte geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, voor de Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom, op 30 oktober 2010 in het fort Lillo.
 177. De Waterschans te Bergen op Zoom; geschiedenis, betekenis en toekomst, voor diverse erfgoed- en recreatieve organisaties  op 31 augustus 2011 te Bergen op Zoom.
 178. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, voor de correspondenten van de Stichting Menno van Coehoorn op 1 oktober 2011 te Breda.
 179. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, voor de begunstigers van de Stichting Menno van Coehoorn op 8 oktober 2011 te Breda.
 180. Het fort Sint Martijn op Hoogerwerf, voor leden van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder op 21 oktober 2011 te Zandvliet.
 181. Het fort Sint Martijn op Hoogerwerf, voor leden van de Heemkundekring Het Zuidkwartier op 30 oktober 2011 te Ossendrecht.
 182. De Waterschans te Bergen op Zoom, voor leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom op 24 april 2012 te Bergen op Zoom.
 183. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, voor leden van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) op 13 oktober 2012 te Beveren.
 184. Het fort Sint Martijn op Hoogerwerf, voor leden van de Heemkundige Kring "De Bevelanden" en de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden op 16 november 2012 te Goes.
 185. Strijd in de Scheldedelta 1585-1786, voor de gidsen van Het Verdronken Land van Saeftinghe op 9 januari 2013 te Emmadorp Nieuw-Namen.
 186. Strijd in Staats-Vlaanderen en rondom Antwerpen, voor leden van de Heemkundige Kring Sas van Gent, op 13 maart 2013 in Sas van Gent.
 187. Grepen uit de geschiedenis van de landgoederen Ekelenberg en Padmos te Steenbergen, op 20 maart 2013 te Steenbergen, georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom, het Gemeentearchief Roosendaal, het Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda. De lezing maakte deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema Groen van Toen. 
 188. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek; hun ontstaan, bewoning en betekenis, op 1 juni 2013 te Bergen op Zoom voor leden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
 189. De landgoederen Ekelenberg en Padmos, op 15 juni 2013 te Steenbergen voor leden van de Heemkunde Kring "De Steenen Kamer".
 190. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, op 19 september 2013 te Terneuzen voor de Heemkundige Vereniging Terneuzen.
 191. Het leven in Staatse forten, op 19 oktober 2013 te Vught, georganiseerd door het Vughts Museum en de Monumentencommissie van Vught.
 192. De invloed van vestingwerken op het leven in de polders ten noorden van Antwerpen, op 26 oktober 2013 te Ekeren, georganiseerd door de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder.
 193. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, op 30 oktober 2013 te Schoondijke, georganiseerd door de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen.
 194. De linie Bergen op Zoom-Steenbergen, voor de correspondenten en begunstigers van de Stichting Menno van Coehoorn op resp. 29 maart en 5 april 2014 te Bergen op Zoom.
 195. Grepen uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk te Steenbergen, voor leden van de Heemkundekring "De Steenen Kamer" op 6 april 2014 te Steenbergen.
 196. Het leven van Pieter de la Rocque (1679-1760), voor genodigden op het Slot Loevestein op 30 juli 2014.
 197. De val van Hulst op 11 mei 1747 en de rol daarbij van Pieter de la Rocque, voor leden van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" te Hulst op
  1 november 2014.
 198. Het fort Sint Anna in de polder van Namen, voor leden van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" te Hulst op 24 september 2016.
 199. Het fort Henricus te Steenbergen, voor leden van de Heemkundekring De Steenen Kamer te Steenbergen op 26 oktober 2016.
 200. Idem, tijdens de presentatie van het gelijknamige boek in de stadsbibliotheek van Steenbergen op 8 maart 2017.
 201. Het fort Sint Anna in de polder van Namen, op 6 april 2017 in Terneuzen voor leden van de Heemkundige Vereniging Terneuzen.
 202. De geschiedenis van de landgoederen Ekelenberg en Padmos, voor de Katholieke Bond van Ouderen te Steenbergen, 2 oktober 2017.
 203. Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw, tijdens de presentatie van het gelijknamige boek in het gemeentehuis van Steenbergen, 26 april 2018.
 204. Het fort Henricus te Steenbergen en de verdediging van West-Brabant, "Hofzaallezing" georganiseerd door het Museum Het Markiezenhof, de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, de Heemkundekring Halcherth en het West-Brabants Archief op 12 maart 2019 in het Markiezenhof te Bergen op Zoom.
 205. Pieter de la Rocque en zijn verblijf op Loevestein, voor leden van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", te Hulst op 11 mei 2019.
 206. Steenbergen als militair bolwerk, voor stadsgidsen van Steenbergen en daar gehouden op 15 mei 2019.
 207. 750 jaar Steenbergen en Nieuw-Vossemeer, voor leden van de heemkundekring van Nieuw-Vossemeer en daar gehouden op 22 september 2022.
 208. Steenbergen 1590-1795; een turbulente periode, voor de heemkundekring De Steenen Kamer te Steenbergen op 12 oktober 2022.